Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya

Informació fundacional

La Fundació Tallers de la Cerdanya, entitat compromesa en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, considera que la seva organització ha de complir amb tots aquells requisits de transparència necessaris per poder ser eficaç i eficient.

 Per aquest motiu, donem accés a la següent informació :
  •  Informació institucional: informació relativa a les funcions que desenvolupa, la normativa i estructura organitzativa. S’inclou un organigrama, amb el perfil i trajectòria professional dels seus responsables.
  • Informació econòmica: informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària. S’inclouen els comptes anuals, el pressupost anual, la relació de subvencions rebudes i informació sobre les retribucions.
  • En compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Adjuntem el guió de documents annexats d’aquesta informació:

- Informació institucional
- Composició òrgans de govern
- Memòria d'activitats 2018
- Auditoria de comptes 2018
- Estatuts
- Codi ètic
- Pla estratègic 2015-2020
- Retribucions
- Conveni col·lectiu
- Convocatòria d'assemblea de pares i tutors 
- Anàlisi de la situació actual del CET


Entitats col·laboradores: