Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya

Què fem?

El centre dóna atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Cada persona, d’acord amb el seu grau de discapacitat, ocupa el lloc més adequat en les diferents àrees i serveis de la Fundació, que són:

 - Servei de Teràpia Ocupacional (STO): és un servei social adreçat a aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient. La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració social.

 - Servei Ocupacional d’Inserció (SOI): és un servei social adreçat a les persones amb discapacitat, possibles treballadors del Centre Especial de Treball. Té per objecte augmentar la qualitat de la persona i l’ajustament òptim en l’activitat laboral.

 - Centre Especial de Treball (CET): és una organització empresarial que ha d’acomplir amb les característiques, estructura i organització de qualsevol empresa. Està constituït per una àrea de treball determinada, jardinera i manteniment de mobiliari urbà en els municipis de la comarca de la Cerdanya, per professionals amb rols i funcions definides i amb el material i equipaments adequats. Vol ser una organització empresarial moderna tant en l’assoliment dels objectius comercials i productius com en procurar la qualitat global de tots els seus treballadors i de manera especial, els què presenten alguna discapacitat.

 - Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP): és l’expressió de la voluntat integradora del Centre Especial de Treball i constitueix el marc teòric que aglutina tots els seus recursos materials i humans orientant-los vers la completa integració dels treballadors amb discapacitat, per aconseguir una rehabilitació personal i una major adaptació a la seva relació social.