Avís legal i política de privacitat

1 . Condicions d’ús i acceptació
Els continguts i serveis d’aquest lloc web són proporcionats per Fundació Tallers de la Cerdanya. El seu ús i la navegació en ell implica conèixer i acceptar els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté, especialment el present “Avís Legal”.
La Fundació Tallers de la Cerdanya es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web, podent a tal fi limitar o no permetre l’accés a ell.

2 . Dades identificatives
La Fundació Tallers de la Cerdanya , amb CIF G-17656968, té el seu domicili al Barri de Sant Julià s/n, 17529 Puigcerdà (Girona).
Pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 972 140 600, del Fax 972 140 033 o de l’adreça de correu electrònic tallerscerdanya@fundaciotc.org 

3 . Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codis font, etc), són propietat intel·lectual de Fundació Tallers de la Cerdanya o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre ells.

4 . Política d’enllaços
En cas que una empresa o particular desitgi establir enllaços amb destinació a aquest lloc web haurà de respectar les següents estipulacions:
L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc web, i abastar tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.
La pàgina que realitzi l’enllaç no podrà declarar que està autoritzat per Fundació Tallers de la Cerdanya , ni incloure el nom, logotip o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de Fundació Tallers de la Cerdanya. 
La Fundació Tallers de la Cerdanya exclou expressament que es puguin realitzar enllaços des d’aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

5 . Exclusió de responsabilitats
La Fundació Tallers de la Cerdanya ha adoptat les mesures oportunes, dins de les seves possibilitats, per garantir el funcionament del lloc web i l’absència de virus o programa nocius tant en el lloc web com en el servidor que ho allotja.
La Fundació Tallers de la Cerdanya no es fa responsable del possible dany resultat de l’ús d’aquest lloc web, així com de la possible existència de virus o programes nocius que puguin aparèixer en el lloc web o en el servidor que ho allotja.

6 . Protecció de dades personals
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que el Responsable del Tractament de les Dades Personals dels usuaris que introdueixin les seves dades en aquest website és Fundació Tallers de la Cerdanya , les dades identificatives de la qual han estat detallades anteriorment. 
Estarem legitimats per tractar les dades personals que ens faciliti en virtut del consentiment exprés i inequívoc que vostè presti per a la finalitat d’atendre-li en la seva sol·licitud-consulta i posada en contacte a través de l’espai web destinat a això. Les dades que ens proporcioni seran conservats fins que la seva consulta sigui atesa.
Li recordem que podrà retirar el consentiment per al tractament de dades adequat a la finalitat exposada, a qualsevol moment, sense que aquesta retirada afecti al tractament de dades efectuat amb anterioritat.
Les dades personals que ens faciliti no seran cedits a tercers externs a aquesta Fundació. 
Vostè pot exercir a través de tallerscerdanya@fundaciotc.org, els drets d’accés a les dades tractades; de rectificació de les dades errònies o inexactes; de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides; de limitació, en aquest cas no seran tractats, però sí conservats per a l’exercici o defensa de reclamacions; d’oposició i a la portabilitat de les dades; així com a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de www.aepd.es

7 . Jurisdicció i lleis aplicables
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Programa Kit Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU), dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Desplaça cap amunt